Privacy Policy

Inleiding

RISE works hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar website bezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Daarom hebben wij dit privacystatement opgesteld.

Wie zijn wij?

RISE works B.V. statutair en feitelijk gevestigd aan de Gooimeer 2 1411 DE te Naarden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62218743. RISE is een werving- en selectiebureau, gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling.  RISE is verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. RISE schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. RISE blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt RISE contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft

Bezoek aan onze website en cookies 

Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime. De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt. Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt. Met uw toestemming plaatst RISE daarnaast ook tracking cookies op uw apparatuur, welke kunnen worden opgevraagd zodra u onze website bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u is. Tot slot, wordt via de website van RISE een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. RISE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. RISE heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan de bescherming van persoonsgegevens in de EER.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

• Als u RISE toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op RISE rust;

• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan RISE is opgedragen;

• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RISE of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder detachering, bemiddeling, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. RISE gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van RISE en van derden.

• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.

• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.

• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een preemployment screening.

• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.

• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

RISE kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van RISE, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn. Werkzoekende of kandidaat.

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht

• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer Indien u voor RISE of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan RISE onderstaande gegevens verwerken:

• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens

• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

• Gegevens over beschikbaarheid en verlof

• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

• Gegevens in het kader van een pre-employment screening

• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)

• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Bescherming van persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. De door verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn. Daarnaast neemt RISE de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

• zij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van de (klant)systemen;

• indien zij gebruik maken van derden, worden minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde opgelegd als die voor RISE gelden;

• door RISE worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen op basis van het need-to-know-principe;

• (persoons)gegevens worden door RISE niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor RISE geldende wettelijke bewaartermijn;

• slechts indien u aan RISE uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren worden uw persoonsgegevens ook langer bewaard.

• RISE zorgt voor een correcte afhandeling van verzoeken in het kader van de rechten van u als betrokkene.

Derden

RISE kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van RISE haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens-bewerkers) die namens RISE diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw recht als betrokkene 

RISE zorgt ook voor een goede afwikkeling van verzoeken omtrent uw persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving kunt u de volgende verzoeken indienen:

• op inzage van uw persoonsgegevens;

• op correctie van uw persoonsgegevens;

• op verwijdering van uw persoonsgegevens;

• om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;

• op data portabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens. Binnen 4 weken nadat u een verzoek tot een van de hiervoor genoemde rechten van betrokkenen heeft ingediend bij RISE zullen wij reageren op uw verzoek. Verzoeken kunnen worden gezonden aan rise@neomax.nl

Beveiliging

RISE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Bewaartermijn

Bij RISE persoonsgegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. De bewaartermijn voor de persoonsgegevens is verschillend per onderdeel. U kunt over specifieke onderdelen informatie inwinnen bij RISE. De persoonsgegevens van sollicitanten worden gedurende 4 weken na einde van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u RISE expliciete toestemming heeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren. In het laatste geval kan de toestemming om uw persoonsgegevens in portefeuille te houden steeds met een jaar worden verlengd.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via rise@neomax.nl of telefonisch.

Datalek

Alhoewel RISE uiterst zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen: rise@neomax.nl

Mocht u na overleg of afhandeling van uw klacht door onze privacy officer niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot De Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag 0900-2001201

Wijzigingen

RISE behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Leidend zal in dat geval zijn de op dat moment op onze website geplaatste privacyverklaring.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Terug naar Home