Algemene voorwaarden

Trainingen – DGTL B.V.

Artikel 1.     Definities

1.1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Aanvangsdatum:
De overeengekomen datum voor de start van een Training op Locatie;

Account:
Het account dat de Klant of de Gebruiker aanmaakt bij DGTL om toegang te krijgen tot de Online Training;

Bedrijf:
De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Deelnemer:
De natuurlijke persoon werkzaam voor de Klant zijnde een Bedrijf die deelneemt aan de Training op Locatie;

Externe Trainer:
De opdrachtnemer die door DGTL wordt ingehuurd om de Training op Locatie te geven;

Gebruiker:
De natuurlijke persoon werkzaam voor de Klant zijnde een Bedrijf ten behoeve van wie de Klant de Overeenkomst voor de afname van de Online Training is aangegaan;

Klant:
De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met DGTL;

Materialen:
Alle door DGTL ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde (digitale) lesmaterialen, video’s, teksten, afbeeldingen, adviezen en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;

DGTL:
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: DGTL B.V. gevestigd aan Gooimeer 12 te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62218743;

Online Training:
De online training die DGTL ontwikkeld heeft en die in het kader van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking wordt gesteld;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen DGTL en de Klant;

Schriftelijk:
Schriftelijk of via de e-mail;

Trainer:
De natuurlijke persoon die de training verzorgt, zoals een werknemer van DGTL of een Externe Trainer;

Training op Locatie: De training die door een Trainer wordt verzorgd op een locatie;

Website:
De website www.riseworks.nl 

1.2.
Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2.     Algemeen

2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere offerte van DGTL, op iedere Overeenkomst, op iedere rechtsverhouding tussen de Klant en Neomax, op het gebruik van de Online Training en op de deelname aan de Training op Locatie.

2.2.
Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.
Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg Overeenkomsten. De Klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met DGTL gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2.5.
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DGTL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.6.
DGTL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. Indien DGTL de algemene voorwaarden wijzigt en op de bestaande Overeenkomst van toepassing verklaart, dan wordt de Klant minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst met de Klant zijnde een Consument van toepassing worden verklaard en de gewijzigde algemene voorwaarden zijn nadeliger voor de Klant dan de voorafgaande versie van de algemene voorwaarden, dan heeft de Klant zijnde een Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

2.7.
Indien DGTL niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat DGTL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8.
Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

Artikel 3.     Aanbod, prijzen en offertes

3.1.
Ieder aanbod en iedere offerte van DGTL is vrijblijvend.

3.2.
Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of op de Website binden DGTL niet.

3.3.
De prijzen van de Online Training staan duidelijk op de Website.

3.4.
DGTL heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen. Derhalve gelden vermelde prijzen niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

3.5.
De Training op Locatie wordt enkel aangeboden aan Bedrijven.

3.6.
De factuur voor de Training op Locatie is gebaseerd op de diensten die staan beschreven in de offerte. Indien de Klant aanvullende trainingen, diensten of licenties wenst, dan wordt daarvoor een nieuwe offerte naar de Klant gestuurd.

3.7.
Bij het opstellen van de offerte voor de Training op Locatie gaat DGTL ervan uit dat de Training op Locatie gegeven kan worden bij de Klant. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de Klant niet beschikt over een geschikte locatie, dan verzorgt DGTL in opdracht van de Klant voor een locatie. De kosten hiervan worden vooraf aan de Klant kenbaar gemaakt en worden op basis van nacalculatie aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 4.     Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1.
De Overeenkomst met de Klant zijnde een Consument komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen.

4.2.
De Overeenkomst met de Klant zijnde een Bedrijf voor de Online Training komt tot stand op het moment dat:
a.     De Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen;
b.     De Klant de offerte van DGTL heeft ondertekend en aan DGTL heeft geretourneerd;
c.     De Klant telefonisch of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van DGTL.

4.3.
De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.4.
De Overeenkomst voor een of meerdere Trainingen op Locatie komt tot stand op het moment dat de Klant (digitaal) akkoord is gegaan met de offerte van DGTL.

Artikel 5.     Account

5.1.
Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant een e-mail met een unieke link. Door op de link te klikken kan een Account worden aangemaakt. Het is niet toegestaan de unieke link te delen met derden. Indien de Klant de Overeenkomst is aangegaan ten behoeve van een of meerdere Gebruikers, dan is het de Klant toegestaan de unieke link te sturen naar de betreffende Gebruiker(s).

5.2.
Nadat het Account succesvol is aangemaakt, wordt een bevestiging gestuurd.

5.3.
Het Account is persoonlijk en niet overdraagbaar. De inloggegevens van het Account dienen niet aan een derde verstrekt te worden.

5.4.
Indien de Klant of de Gebruiker constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn Account, dan dient de Klant resp. de Gebruiker:
a.     DGTL daarvan onverwijld in kennis te stellen;
b.     Zijn wachtwoord te wijzigen.

5.5.
DGTL is niet aansprakelijk voor het verlies van toegepaste inloggegevens of voor ongeautoriseerd gebruik door een derde van het Account.

5.6.
DGTL heeft het recht de toegang tot het Account te blokkeren zonder dat de Klant of de Gebruiker recht heeft op enige vorm van compensatie, indien:
a.     De Klant of de Gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
b.     De Klant of de Gebruiker onrechtmatig handelt jegens DGTL;
c.     De Klant of de Gebruiker gebruik maakt van het Account op een wijze die in strijd is met wet- of regelgeving.

5.7.
DGTL is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of de Gebruiker lijdt door de blokkering van de toegang tot het Account.

Artikel 6.     Online Training

6.1.
Gedurende een periode van 1 jaar na het aanmaken van het Account is de Online Training beschikbaar.

6.2.
Indien de Online Training of een onderdeel daarvan tijdelijk niet beschikbaar is wegens een storing, dan geeft dat de Klant niet het recht op restitutie van een deel van de prijs voor de Online Training.

Artikel 7.     Training op Locatie

7.1.
De Training op Locatie wordt gegeven door DGTL of door een Externe Trainer.

7.2.
De Training op Locatie wordt gegeven op een locatie van de Klant, een externe locatie of bij DGTL.

7.3.
Binnen maximaal 24 uur voor de aanvang van de Training op Locatie ontvangt de Klant een opdrachtbevestiging met daarin de naam en de contactgegevens van de Trainer(s). DGTL streeft ernaar met een vast team van Trainers te werken. Echter behoudt DGTL zich het recht voor de Trainers te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt vooraf aan de Klant kenbaar gemaakt.

7.4.
Indien de Training op Locatie wordt gegeven op een locatie van de Klant, dan dient de Klant tijdig zorg te dragen voor:
a.     Een geschikte locatie waar de Training op Locatie kan plaatsvinden;
b.     De door DGTL in redelijkheid gewenste faciliteiten op de locatie.

7.5.
Indien de Deelnemer zich niet behoorlijk gedraagt, gedragsproblemen vertoont, de veiligheid of gezondheid van andere Deelnemers in gevaar brengt of in gevaar kan brengen, dan heeft DGTL het recht de Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Training op Locatie. Een dergelijke uitsluiting geeft de Klant niet het recht op restitutie van (een deel van) de prijs voor de Training op Locatie of op enige andere vorm van compensatie.

7.6.
De Klant dient de Deelnemers wat betreft gezondheid, conditie en psychische gesteldheid in staat te achten aan de Training op Locatie deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

7.7.
Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door de Deelnemer komen, voor zover deze kosten niet eenvoudig verhaald kunnen worden op de Deelnemer, voor rekening van de Klant.

7.8.
DGTL is niet verantwoordelijk voor de leer curve van Deelnemers. Het resultaat is (mede) afhankelijk van de inspanning van de Deelnemers.

7.9.
Indien de Klant niet tevreden is over een gegeven Training op Locatie en/of over het gedrag van een Trainer, dan dient de Klant DGTL daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en zullen de Klant en DGTL met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.

Artikel 8.     Herroepingsrecht en annulering bij Online Training

8.1.
De Online Training bestaat uit online digitale inhoud die direct in zijn geheel beschikbaar wordt gesteld. Derhalve kan de Klant zijnde een Consument geen beroep doen op zijn herroepingsrecht voor zover de nakoming van de Overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en de Klant heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.

8.2.
Indien de Klant niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van de Online Training voordat de ontbindingsperiode is verstreken en geen afstand heeft gedaan van zijn recht van ontbinding, dan heeft DGTL het recht te bepalen dat de Online Training pas beschikbaar wordt gesteld nadat de ontbindingsperiode van 14 dagen is verstreken.

8.3.
Het herroepingsrecht opgenomen in de wet is enkel van toepassing op overeenkomsten die met Consumenten zijn aangegaan.

8.4.
Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, dan blijft de Klant de volledige vergoeding voor de Overeenkomst aan DGTL verschuldigd.

Artikel 9.     Annulering en verplaatsing bij Training op Locatie

9.1.
Indien de Klant de Training op Locatie annuleert, dan blijft de Klant de volledige vergoeding voor de Training verschuldigd.

9.2.
Indien de Klant de Training op Locatie verplaatst naar een andere datum, dan gelden de volgende afspraken:
a.     Bij het kenbaar maken van de verplaatsing langer dan 4 weken voor de Aanvangsdatum, dan is de verplaatsing kosteloos;
b.     Bij het kenbaar maken van de verplaatsing 4 weken of korter en langer dan 2 weken voor de Aanvangsdatum, dan dient de Klant voor de verplaatsing 25% van de prijs voor de Training op Locatie bij te betalen;
c.     Bij het kenbaar maken van de verplaatsing 2 weken of korter en langer dan 1 week voor de Aanvangsdatum, dan dient de Klant voor de verplaatsing 50% van de prijs voor de Training op Locatie bij te betalen;
d.     Bij het kenbaar maken van de verplaatsing 1 week of korter voor de Aanvangsdatum, dan dient de Klant voor de verplaatsing 100% van de prijs voor de Training op Locatie bij te betalen.

Artikel 10.     Uitvoering van de Overeenkomst

10.1.
DGTL heeft, naar aanleiding van de gesloten Overeenkomst, een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

10.2.
DGTL heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

10.3.
DGTL heeft de Online Training en Training op Locatie naar beste vermogen samengesteld. DGTL kan echter niet garanderen dat het volgen van de Online Training of de Training op Locatie leidt tot een gewenst resultaat.

Artikel 11.     Verplichtingen van de Klant

11.1.
Alle gegevens die de Klant aan DGTL verstrekt dienen correct en volledig te zijn.

11.2.
Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

11.3.
Wijzigingen in zijn gegevens dient de Klant tijdig aan DGTL door te geven. Het niet tijdig doorgeven is geheel voor risico van de Klant.

11.4.
De Klant dient de Gebruiker en de Deelnemer te wijzen op de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden en de Klant is verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van de Gebruikers en van de Deelnemers. De Klant is aansprakelijk indien de Gebruiker of de Deelnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of met overige rechten van DGTL.

Artikel 12.     Betaling en facturatie

12.1.
Aan de Klant zijnde een Consument worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
a.     iDEAL;
b.     Creditcard.

12.2.
Aan de Klant zijnde een Bedrijf worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
a.     Creditcard;
b.     Handmatig overmaken. Hiervoor worden extra kosten aan de Klant in rekening gebracht. De hoogte van deze extra kosten worden voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.

12.3.
Indien de Klant kiest voor de betaalmogelijkheid genoemd in artikel 12.2 sub. b, dan dient de Klant te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

12.4.
Facturatie voor de Training op Locatie geschiedt vooraf. Deze factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

12.5.
De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

12.6.
Indien de Klant niet tijdig betaalt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde betalingsherinnering, dan heeft DGTL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de toegang tot een of meerdere Accounts te blokkeren. De Klant wordt via de e mail van een dergelijke opschorting in kennis
gesteld.

12.7.
In dien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. De Klant zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Klant zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Klant zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

12.8.
Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.9.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant, zullen de vorderingen van DGTL en de verplichtingen van de Klant jegens DGTL, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 13.     Aansprakelijkheid en verjaring

13.1.
DGTL streeft ernaar de Online Training 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. DGTL is niet aansprakelijk voor schade die de Klant of de Gebruiker lijdt doordat de Online Training tijdelijk niet beschikbaar is.

13.2.
DGTL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a.     Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b.     Enige daad of nalatigheid van de Klant, van de Gebruiker of van de Deelnemer.

13.3.
De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. DGTL is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart DGTL tegen alle aanspraken ter zake.

13.4.
Het volgen van de Online Training en de Training op Locatie is geheel voor eigen risico. DGTL is niet aansprakelijk voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de Klant, de Gebruiker of de Deelnemer lijdt tijdens en/of door toedoen van het volgen van de Online Training resp. de Training op Locatie.

13.5.
DGTL is niet aansprakelijk indien het volgen van de Online Training of de Training op Locatie niet heeft geleid tot het door de Klant, de Gebruiker of Deelnemer gewenste resultaat.

13.6.
DGTL is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers of een cyberaanval.

13.7.
DGTL is niet aansprakelijk indien de Klant of de Gebruiker de Online Training (tijdelijk) niet kan volgen wegens een storing en/of gebrek in zijn computerapparatuur of internetverbinding.

13.8.
DGTL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerde interpretatie van de Online Training of van de Training op Locatie.

13.9.
De Klant, de Gebruiker en de Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van het volgen van de Online Training of de Training op Locatie, maakt. DGTL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een handelen van de Klant
, de Gebruiker of de Deelnemer naar aanleiding van het volgen van de Online Training resp. de Training op Locatie.

13.10.
DGTL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, reputatieschade, gemiste besparingen, arbeidskosten, vertragingsschade, bedrijfsschade, opgelegde boetes of overige overheidssancties en schade door bedrijfsstagnatie.

13.11.
DGTL is niet aansprakelijk voor de fouten van derden, zoals Externe Trainers, die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.12.
Aansprakelijkheid aan de zijde van DGTL wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas op het moment dat de Klant DGTL tijdig binnen de klachttermijn genoemd in artikel 18.1 een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van DGTL wordt omschreven en DGTL een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en DGTL aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. DGTL dient door de Klant te allen tijde de mogelijkheid te worden geboden om schade ongedaan te maken en om schadebeperkende maatregelen te nemen.

13.13.
Indien DGTL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van DGTL beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DGTL gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DGTL beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de Klant betaald heeft voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.14.
Elke rechtsvordering wegens niet nakoming van de Overeenkomst of een handelen en/of nalaten van DGTL verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Artikel 14.     Overmacht

14.1.
DGTL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DGTL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DGTL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: een tekortkoming van een ingeschakelde derde, storing in een dienst, website of software van een derde, storing in een systeem van DGTL, epidemieën, pandemie, quarantaine, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, cybercriminaliteit , stakingen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens DGTL de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, alsmede iedere andere situatie waarop DGTL geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 15.     Intellectuele eigendomsrechten en boetebeding

15.1.
De intellectuele eigendomsrechten op de Materialen, de Online Training en de Training op Locatie berusten bij DGTL of bij de Externe Trainer.

15.2.
De intellectuele eigendomsrechten van DGTL en van de Externe Trainer dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

15.3.
Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van DGTL is het niet toegestaan om Materialen of content gepubliceerd in de Online Training geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

15.4.
Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent (auteurs)rechten uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen.

15.5.
Indien de Klant, de Gebruiker of de Deelnemer in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van DGTL, dan is de Klant jegens DGTL een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 15.000,- verschuldigd voor het enkele feit der overtreding en van € 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de Klant, de Gebruiker of de Deelnemer in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van DGTL zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van DGTL om, indien de werkelijk geleden schade door het in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van DGTL hoger is dan de boetes genoemd in dit artikel, de werkelijk geleden schade van de Klant te vorderen.

15.6.
Indien DGTL constateert dat de Klant of de Gebruiker in strijd handelt of heeft gehandeld met de intellectuele eigendomsrechten van DGTL, dan heeft DGTL het recht de toegang tot het Account te blokkeren, zonder dat de Klant of de Gebruiker aanspraak kan maken op compensatie.

Artikel 16.     Geheimhouding

16.1.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.2.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak DGTL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en DGTL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DGTL niet gehouden tot schadevergoeding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17.     Persoonsgegevens

17.1.
DGTL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de privacyverklaring van DGTL worden geraadpleegd, zie https://www.riseworks.nl/privacy/.

Artikel 18.     Vragen en klachten

18.1.
Klachten dienen op straffe van verval van rechten binnen 30 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, ingediend te worden bij DGTL.

18.2.
Voor een vraag en/of klacht kan op de volgende wijzen contact worden opgenomen met DGTL:
a.     Via de e-mail: info@riseworks.nll;
b.     Middels het contactformulier op de Website: https://www.riseworks.nl/contact/.

18.3.
Vragen en/of klachten worden door DGTL zo spoedig mogelijk afgehandeld.

18.4.
Na het indienen van de klacht dient de Klant DGTL de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de Overeenkomst na te komen. Indien het alsnog nakomen van de Overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal DGTL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 19.     Opschorting en ontbinding

19.1.
DGTL is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a.     Na het sluiten van de Overeenkomst DGTL ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
b.     De Klant zijn verplichtingen jegens DGTL niet nakomt.

19.2.
De Klant wordt middels een Schriftelijke verklaring van de opschorting omschreven in artikel 19.1 in kennis gesteld.

19.3.
DGTL is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

19.4.
Voorts is DGTL bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.5.
DGTL is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, indien de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

19.6.
Indien DGTL tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

19.7.
DGTL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20.     Relatiebeding

20.1.
Ter bescherming van de zakelijke relaties van DGTL is het de Klant of een daaraan gelieerde onderneming gedurende de Overeenkomst en gedurende een periode van 2 jaar na de Overeenkomst niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van DGTL, direct of indirect, bijvoorbeeld via tussenkomst van een derde, onder welke naam of in welke (rechts)vorm dan ook een Trainer voor zich te laten werken, bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

20.2.
Bij overtreding dan wel niet-nakoming van artikel 20.1 door de Klant of door een onderneming die gelieerd is aan de Klant is de Klant zonder sommatie of ingebrekestelling de volgende direct opvorderbare boetes aan DGTL verschuldigd:
a.     € 10.000,- per overtreding; en
b.     € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

20.3.
DGTL behoudt te allen tijde het recht in plaats van de boetes genoemd in artikel 20.2 de volledig geleden schade van de Klant te vorderen.

20.4.
Indien het bovengenoemde relatiebeding niet geldig of niet van toepassing wordt verklaard, bijvoorbeeld door een rechterlijke uitspraak, dan is de Klant voor de overname van de Trainer een redelijke vergoeding aan DGTL verschuldigd. Deze redelijke vergoeding wordt vastgesteld op € 10.000,-.

Artikel 21.     Vervaltermijn

21.1.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens DGTL in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 22.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.
Op deze algemene voorwaarden, op de Overeenkomst en op alle rechtshandelingen tussen de Klant en DGTL is Nederlands recht van toepassing.

22.2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3.
Alle geschillen tussen de Klant en DGTL zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van DGTL is gelegen. De Klant zijnde een Consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat DGTL Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Terug naar Home